Nguyễn Phước Dưỡng

  • Gần 10 năm kinh nghiệp trong phát triển phần mềm
  • Tham gia nhiều dự án blockchain trong và ngoài nước
  • Làm nhiều vị trí quản lý ở nhiều công ty công nghệ,
  • Chuyển qua tư vấn và điều hành doanh nghiệp từ năm 2018

What clients say

See all testimonials